Generelle betingelser

Version 2023:1 gäller från och med den 1 augusti 2023.

Permånad en del av LeaseCloud AB. Vi använder oss av flera finansbolag för att kunna erbjuda bästa möjliga service nedan framgår allmänna villkor, observera att villkor mellan banker kan skilja.

1. Definisjoner

Leie- eller leasingavtalen som disse generelle vilkårene er knyttet til, kalles heretter «avtalen». Avtalevilkårene har forrang fremfor disse generelle vilkårene. Leieobjektet/leieobjektene som omfattes av avtalen, betegnes i det følgende som objektet. Leietaker omtales i det følgende som LT. Utleier omtales i det følgende som UL. Alle beløp i avtalen er oppgitt i SEK med mindre annet er avtalt.

2. Eiendoms- og bruksrett

Gjennom avtalen overdrar UL bruksretten til objektet til LT. Objektet er ULs eiendom, og avtalen gir ikke LT noen eiendomsrett til objektet. LT kan ikke: a) overdra, pantsette eller leie ut objektet, b) modifisere objektet eller inkorporere det i annen fast eiendom eller løsøre, c) ta med objektet utenfor Sveriges grenser, eller, når det gjelder installerte objekter, flytte objektet fra bruksstedet som er angitt i avtalen, d) bruke objektet i strid med gjeldende lover, forskrifter, myndighetsbeslutninger, e) på annen måte bruke objektet på en måte som setter ULs eiendomsrett eller sikkerhet i objektet i fare.

3. Levering, leveringsgodkjennelse

LT skal for egen regning sørge for å ta imot objektet når det stilles til LTs disposisjon. I forbindelse med levering av objektet skal LT undersøke dette i henhold til god forretningsskikk og umiddelbart reklamere eventuelle feil/mangler direkte til leverandøren med kopi til UL. Umiddelbart etter at leveransen er fullført, skal LT godkjenne objektet/leveransen skriftlig til UL ved å signere dokumentet for godkjennelse av leveransen som UL leverer. Selv om LT ikke oppfyller sin plikt til å signere leveringsaksepten, kan UL med bindende virkning for LT velge å anse objektet som akseptert for levering når det er gått mer enn 15 dager siden levering,og LT ikke tidligere har fremsatt skriftlig reklamasjon til leverandøren med kopi til UL.

4. Leieperiode

Den ordinære leieperioden løper fra den første dagen i det kalenderkvartalet som inntreffer umiddelbart etter at LT har godkjent objektet for levering til UL, og deretter i det antall måneder som er angitt i avtalen. Avtalen kan ikke sies opp før tiden av LT.

5. Forlengelse

Dersom LT eller UL ikke sier opp avtalen skriftlig senest tre måneder før leieperiodens utløp, forlenges leieperioden automatisk med tolv måneder om gangen med en leie tilsvarende den siste leien i den ordinære leieperioden, som betales på forskudd og på ellers uendrede vilkår. Avtaler med en angitt restverdi forlenges imidlertid ikke automatisk, men kun hvis partene blir enige om en forlengelse.

6. Leie

Leien betales forskuddsvis og forfaller til betaling den første dagen i hver betalingsperiode, med mindre annet er spesifisert i avtalen. LT betaler leie til UL for retten til å bruke objektet. Leien inkluderer kun kompensasjon til UL for leie av objektet, med mindre annet fremgår av avtalen. Alle andre kostnader som måtte oppstå i forbindelse med bruksretten og/eller bruken av objektet, skal betales av LT direkte til den erstatningsberettigede. Leiebetalingene skal, i likhet med alle andre betalinger fra LT til UL i henhold til avtalen, betales i sin helhet, uten rett til motregning eller reduksjon av noe slag. I tillegg til leien skal LT til UL ved henstilling betale import- eller tollavgifter som ikke er inkludert i ULs anskaffelseskostnad samt merverdiavgift og andre nasjonale eller utenlandske skatter og avgifter knyttet til objektet og dets bruk eller leieforholdet.

7. Endring av leien

Leien beregnes blant annet på grunnlag av en basisrente som anvendes av UL («basisrenten»). Basisrenten er for tiden basert på renten fastsatt for en (1) måneds Stockholm Interbank Offered Rates, heretter kalt «STIBOR-renten», eller (1) måneds Euro Interbank Offered Rates, heretter kalt «EURIBOR-renten» på justeringsdager som angitt nedenfor. Renten beregnes på 365/360-basis, dvs. på det faktiske antall dager. STIBOR-renten og EURIBOR-renten avleses to virkedager før den siste virkedagen i hver kalendermåned med virkning fra den første dagen i neste kalendermåned. I denne avtalen betyr en bankdag en dag som ikke er en lørdag, søndag eller annen helligdag eller som ikke behandles som en helligdag.

UL kan endre leien med umiddelbar virkning dersom a) anskaffelsesprisen for objektet endres i forhold til det som ble lagt til grunn av UL ved fastsettelsen av leien i avtalen, eller b) objektet skal betales i en annen valuta enn SEK og valutakursen er en annen enn det som ble lagt til grunn av UL ved fastsettelsen av leien i avtalen, eller c) basisrenten endres i forhold til basisrenten som gjelder fra og med referansemåneden som er angitt i avtalen, eller, i mangel av en angitt referansemåned, basisrenten som gjelder på datoen da avtalen ble inngått, eller d) ULs kredittrisiko i forhold til avtalen/LT med rimelighet kan anses å ha økt i forhold til det som gjaldt da avtalen ble inngått, eller e) dersom STIBOR-renten eller EURIBOR-renten på justeringsdagen, eller STIBOR-renten/EURIBOR-renten mellom to justeringsdager endres med mer enn 20 punkter, eller f) det skyldes endret – eller endret anvendelse av – lovgivning, endrede regler for kapitaldekning, reservekrav eller tilsvarende, kreditt-, penge- eller valutapolitiske tiltak eller andre myndighetstiltak, i Sverige eller i utlandet.

UL skal legge til grunn ovennevnte vilkår på samme måte for både leiereduksjoner og -økninger. I tillegg til det som er nevnt ovenfor, kan UL også øke leien dersom UL rammes av kostnadsøkninger som UL ikke med rimelighet kunne forutse da avtalen ble inngått. Informasjon om endringer i leien vil bli gitt på neste faktura eller per brev. Hvis (i) administratoren eller en relevant tilsynsmyndighet for administratoren eller en domstol eller et organ med avviklings- eller insolvensmyndighet over administratoren offentlig har kunngjort at administratoren har opphørt eller vil opphøre med å levere STIBOR-renten/EURIBOR-renten permanent eller på ubestemt tid (og det ikke finnes noen etterfølgende administrator som vil fortsette å levere STIBOR-renten/EURIBOR-renten), (ii) STIBOR-renten/EURIBOR-renten har blitt avviklet eller vil bli avviklet permanent eller på ubestemt tid, eller har opphørt eller vil opphøre å eksistere uten slik offentlig kunngjøring; (iii) administrators tilsynsmyndighet har offentliggjort at STIBOR-renten/EURIBOR-renten ikke lenger er, eller ikke lenger vil være, representativ for STIBOR-renten, eller ikke lenger vil være representativ for det underliggende markedet (og ingen tiltak vil bli iverksatt for å avhjelpe dette); (iv) det har blitt eller vil bli ulovlig for noen av partene i denne avtalen å anvende STIBOR-renten/EURIBOR-renten; eller (v) administratoren eller dennes reguleringsorgan har offentlig kunngjort at STIBOR-renten/EURIBOR-renten ikke lenger kan brukes, skal STIBOR-renten/EURIBOR-renten, på det tidspunktet UL med rimelighet bestemmer, erstattes av en erstatningsrente som er anbefalt av den relevante tilsynsmyndigheten for administratoren, eller, hvis det ikke foreligger en slik anbefaling, en erstatningsrente som UL bestemmer og som UL anser som mest sammenlignbar med den utgående STIBOR-renten/EURIBOR-renten. UL har rett til å anvende en justeringsmargin (som kan være positiv, negativ eller null)på denne erstatningsrenten for å redusere eller eliminere, så langt det er mulig, potensielle verdioverføringer mellom partene som følge av anvendelsen av erstatningsrenten. En slik justeringsmargin kan fastsettes som en fast prosentsats eller fastsettes for hver relevante renteperiode ved hjelp av en formel eller metode for beregning av marginen, eller en kombinasjon av begge. I forbindelse med de endringer som er beskrevet ovenfor, har UL rett til å gjøre slike ytterligere endringer i avtalen (inkludert disse vilkårene) som UL med rimelighet anser som hensiktsmessige for at avtalen skal oppfylle sitt tiltenkte formål. UL skal varsle leverandøren om slike endringer.

Dersom STIBOR-renten eller EURIBOR-renten, i andre tilfeller enn de som er nevnt ovenfor, etter ULs vurdering (i) ikke tilbys eller publiseres, (ii) har mistet sin relevans på grunn av endrede markedsforhold eller (iii) ikke er representativ for ULs kostnader for å oppnå finansiering av et beløp tilsvarende det aktuelle forskuddsbeløpet, kan UL velge en annen rentebasis eller annet beregningsgrunnlag som etter ULs vurdering tilsvarer ULs faktiske kostnader ved slik finansiering.

8. Midlertidig leie

LT skal på oppfordring betale UL en midlertidig leie tilsvarende 1/30 av månedsleien per dag. Midlertidig leie skal betales fra det som kommer først av datoen for ULs betaling for objektet og datoen for levering av objektet og frem til datoen for den ordinære leieperiodens start. 9. Gebyrer og morarenter. I tillegg til leien skal LT betale ULs til enhver tid gjeldende etableringsgebyr og faktureringsgebyr. Ved forsinkelse med betaling av leie eller andre beløp som skal betales i henhold til denne avtalen, skal LT betale en forsinkelsesrente på to prosent per påbegynte måned, men p.t. ikke mindre enn kr 100. LT skal også betale de gebyrer for purring, forsinkelse og inkasso som UL til enhver tid gjør gjeldende. Alle gebyrer og forsinkelsesrenter skal betales ved oppfordring.

10. Feil eller mangler ved objektet, ansvarsbegrensning

ULs forpliktelse overfor LT er begrenset til å betale kjøpesummen for objektet til leverandøren med det formål å leie ut objektet til LT. LT har selv valgt objekt og leverandør og bærer risikoen. For leveringsbetingelser, leveringstid, funksjon, utstyr, garanti, service osv. gjelder de vilkår som er avtalt mellom LT og leverandøren. UL gir ingen garanti for objektets kvalitet, ytelse eller tilstand, og heller ikke for at det er egnet for formålet eller for LT. UL fraskriver seg ethvert ansvar for forsinket eller uteblitt levering og for eventuelle feil og mangler ved objektet, herunder rettsvillfarelse og rådighetsfeil. Ethvert slikt ansvar er leverandørens eneansvar, og alle reklamasjoner vedrørende leveransen/gjenstanden skal rettes til leverandøren med kopi til UL. Selv om LT ikke kan benytte objektet i leieperioden på grunn av feil eller mangler ved leveransen/objektet, eller av andre grunner, skal LT oppfylle sine forpliktelser overfor UL etter avtalen. Kun dersom og i den utstrekning UL ugjenkallelig mottar erstatning fra leverandøren for feil/mangler ved objektet eller leveransen, har LT rett til en tilsvarende reduksjon i sine betalingsforpliktelser i henhold til avtalen. Forutsatt at LT oppfyller sine forpliktelser i henhold til avtalen, skal UL på forespørsel og etter eget valg enten selv håndheve sanksjoner mot leverandøren eller overdra til LT sin rett til å håndheve sanksjoner mot leverandøren eller gi LT fullmakt til å representere UL overfor leverandøren. Alle kostnader som påløper i forbindelse med en tvist med leverandøren som innledes på LTs anmodning, skal betales av LT uavhengig av om UL er part i tvisten eller ikke. I tilfeller der UL er part i tvisten, skal LT på forespørsel forskuttere beløp til UL som beregnes å dekke slike kostnader. LT aksepterer at den rettslige vurderingen av kravene mot leverandøren kan påvirkes av at rettighetene følger av avtaleforholdet mellom UL og leverandøren.

11. Forsikring av objektet

UL tegner en egen allrisikoforsikring (all risks-forsikring) for gjenstander som ikke er pliktige til motorvognforsikring. LT skal godtgjøre UL for en slik forsikring i henhold til de prinsipper UL til enhver tid anvender. Belastningen skjer normalt i forbindelse med fakturering av leien. UL kan når som helst i leieperioden bestemme at LT i stedet skal tegne allrisikoforsikring for objektet. Allrisikoforsikring tegnet av LT skal omfatte brann-, tyveri-, innbrudds-, vann- og maskinforsikring og andre forsikringer som er normale for objektet. Hvis objektet er et motorvognforsikringspliktig kjøretøy, gjelder følgende: Med mindre annet er avtalt, er LT ansvarlig for at objektet i hele leieperioden, inkludert eventuell forlengelse, er dekket av motorvognforsikring, ansvarsforsikring (inkludert maskinforsikring), kaskoforsikring og andre forsikringer som er normale for objektet. LT skal alltid tegne nødvendige tilleggsforsikringer i tillegg til allrisiko-/motorvognforsikringen, som f.eks. avbrudds-, ansvars- og/eller transportforsikring. I alle tilfeller der LT tegner forsikring for objektet, skal LT informere forsikringsselskapet om at UL er eier av objektet og mottaker av utbetalt forsikringserstatning. LT skal også uten opphold sende en kopi av forsikringsbeviset til UL. Dersom UL ikke mottar kopi av forsikringsbeviset eller vurderer at forsikringen LT har tegnet ikke gir tilstrekkelig dekning, har UL rett til å tegne og belaste LT for forsikring som ovenfor. I tilfeller der objektet i seg selv ikke kan forsikres (f.eks. når objektet består av immaterielle rettigheter som lisenser), er verken UL eller LT forpliktet til å forsikre objektet.

12. Skade på objektet, forsikringserstatning

Hvis objektet blir skadet, går tapt eller blir ubrukelig i leieperioden, skal LT umiddelbart varsle UL. LT er ansvarlig overfor UL, uten hensyn til skyld, for tap av eller skade på objektet som oppstår fra det tidspunkt risikoen for objektet går over på LT (dog senest fra leveringsdatoen) og frem til objektet returneres til UL. Skade på eller tap av objektet fritar ikke LT fra å betale leie eller på annen måte oppfylle sine forpliktelser etter avtalen. LT er fullt ut ansvarlig for skader som ikke dekkes av forsikringen, unntatt når slik svikt skyldes grov uaktsomhet fra LTs side. LT skal betale eventuell egenandel uavhengig av om LT eller UL er forsikringstaker. All forsikringserstatning utbetales til UL. Forsikringserstatningen skal primært brukes til reparasjon eller utskifting. Hvis reparasjon eller utskifting ikke med rimelighet kan gjennomføres, skal avtalen opphøre ved at forsikringserstatningen som UL har mottatt, trekkes fra ULs til enhver tid utestående krav i henhold til avtalen. Et eventuelt underskudd skal umiddelbart betales av LT til UL.

13. Skader forårsaket av objektet

LT er ansvarlig overfor UL, uten hensyn til skyld, for alle personskader, tingskader og økonomisk tap som skyldes objektet eller bruken av det, herunder skader som oppstår under transport av objektet. LT skal holde UL skadesløs for krav om erstatning for skader forårsaket av objektet, og er forpliktet til å tegne forsikring for denne type skader der det er aktuelt.

14. Aktsomhetsplikt

LT skal for egen regning ta vare på og vedlikeholde objektet slik at det til enhver tid er i god og funksjonell stand. Hvis UL krever det, skal LT for egen regning inngå og i leieperioden opprettholde en vedlikeholdsavtale med leverandøren eller en annen part som er godkjent av UL.

15. Inspeksjonsrettigheter

UL har rett til å inspisere objektet når som helst i leieperioden. Inspeksjonen skal om mulig utføres i samråd med LT og på en slik måte at den er til minst mulig ulempe for LT.

16. Programvare og lisenser

Dersom objektet inneholder eller består av lisenser/programvare, skal LT overholde leverandørens/lisensgiverens vilkår for bruk av lisensen/programvaren. LT skal holde UL skadesløs dersom bruken av lisensen/programvaren anses å utgjøre en krenkelse av tredjeparts immaterielle rettigheter og ved brudd på leverandørens/lisensgiverens vilkår for bruk av lisensen/programvaren. Ved avtalens opphør, uansett årsak, skal LT, etter ULs valg, enten returnere eller destruere all programvare, inkludert alle kopier, med mindre annet er avtalt eller i henhold til leverandørens/lisensgiverens vilkår for bruk av lisensen/programvaren.

17. ULs rett til å si opp avtalen før tiden

UL har rett til umiddelbart å heve avtalen for førtidig betaling dersom: a) LT misligholder betaling av leie eller andre forfalte beløp i henhold til avtalen med mer enn 10 dager, eller

b) LT forsømmer objektet eller nekter UL å besiktige det, eller c) LT blir slått konkurs, innleder akkordforhandlinger eller rekonstruksjon, trer i likvidasjon eller av annen grunn må antas å være insolvent, eller d) det med rimelighet kan antas at LT ikke vil oppfylle sine forpliktelser overfor UL etter avtalen, eller e) sikkerheten for avtalen etter ULs vurdering ikke lenger er betryggende, eller f) LTs eierstruktur eller innretning er vesentlig endret,eller g) en slik forpliktelse med rimelighet kan anses å foreligge for UL i henhold til lov, forskrift, myndighetsbeslutning eller tilsvarende, eller h) LT med rimelighet kan antas å drive ulovlig virksomhet eller på annen måte opptre på en måte som kan være skadelig for ULs selskap, merkevare eller omdømme, eller i) LT på annen måte bryter en bestemmelse i avtalen eller annen forpliktelse overfor UL og ikke treffer avbøtende tiltak innen 10 dager etter anmodningen.

Ved oppsigelse som nevnt ovenfor skal LT umiddelbart slutte å bruke objektet og returnere objektet for egen regning og risiko til den adressen i Sverige som UL har oppgitt, på den måten UL har angitt. UL har også alltid rett (men ikke plikt) til umiddelbart å ta tilbake selve objektet. LT skal godtgjøre UL for alle kostnader knyttet til slik retur. Ved oppsigelse skal LT umiddelbart betale UL alle beløp som forfaller i henhold til avtalen på oppsigelsestidspunktet, inkludert kostnader forårsaket av oppsigelsen. LT skal også betale et vederlag som tilsvarer summen av alle fremtidige leier i henhold til avtalen og den forventede restverdien av objektet ved utløpet av den ordinære leieperioden, diskontert til nåverdi på oppsigelsestidspunktet i henhold til den diskonteringsrente UL til enhver tid anvender. Beløpet er merverdiavgiftspliktig. Diskonteringsrenten tilsvarer for tiden ULs til enhver tid gjeldende diskonteringsrente minus tre (3) prosentpoeng. Uansett faktisk rentenivå kan diskonteringsrenten aldri være negativ og skal alltid være minst null. UL har rett til å selge objektet på den måten UL finner hensiktsmessig etter oppsigelsen. LT skal, opptil et maksimumsbeløp som tilsvarer ULs samlede utestående krav (inkludert renter og kostnader) i henhold til avtalen, krediteres nettoinntekten fra salget (etter fradrag av alle kostnader forbundet med salget). Et eventuelt overskudd tilfaller UL.

18. Tilbakelevering av objektet

Senest ved leieperiodens utløp skal objektet for LTs regning og risiko sendes til et sted i Sverige angitt av UL. UL kan i stedet velge å sørge for avhenting av objektet for LTs regning. Dersom LT ikke gjennomfører eller medvirker til slik tilbakelevering i tide, har UL rett til å kreve en dagsleie tilsvarende 1/30 av månedsleien, samt eventuelle tilleggskostnader som UL anser som rimelige. Mva. vil bli lagt til det beløpet som belastes. LT er ansvarlig og bærer risikoen for objektet frem til det er mottatt av UL eller dennes representant. Dersom objektet på tilbakeleveringstidspunktet er i dårligere stand enn normalt, alder og normal bruk tatt i betraktning, har UL rett til å utbedre slike mangler ved objektets tilstand for LTs regning.

19. Oppgjør

Hvis det avtalen er oppgitt en restverdi, gjelder følgende ved slutten av den ordinære leieperioden. Dersom partene ikke blir enige om en forlengelse av avtalen, har LT rett til å anvise en kjøper til objektet senest ved utløpet av den ordinære leieperioden. Dersom LT ikke utpeker en kjøper eller den utpekte kjøperen ikke godkjennes av UL, skal objektet returneres til UL på de vilkår som fremgår av punkt 18, og UL har rett til å selge objektet på den måten UL finner hensiktsmessig. Hvis nettoinntekten fra salget (etter at alle kostnader forbundet med salget er trukket fra) er lavere enn restverdien som er spesifisert i avtalen, skal LT kompensere UL for differansen på forespørsel. Denne refusjonen utgjør en tilleggsleie. Beløpet vil bli belastet med merverdiavgift. Et eventuelt overskudd tilfaller UL. Hvis salget ikke kan realiseres innen rimelig tid etter utløpet av den ordinære leieperioden, og dette ikke skyldes ULs uaktsomhet, skal LT på forlangende betale UL restverdien som er angitt i avtalen. Gjennom en slik betaling erverver LT eiendomsretten til objektet, som deretter overføres til det eksisterende stedet, i eksisterende stand.

20. Overdragelse

UL kan, med forbehold for LTs rettigheter etter avtalen, overdra og/eller pantsette sine krav, rettigheter og forpliktelser etter avtalen, herunder eiendomsretten til objektet. LT har ikke rett til å overdra eller pantsette sine rettigheter eller forpliktelser i henhold til avtalen uten ULs skriftlige samtykke. Avtalen utgjør ikke en overdragbar veksel.

21. Melding og adresseendring

LT skal umiddelbart underrette UL om adresseendringer. Meddelelser vedrørende avtalen som UL sender til LT per post, skal anses å ha kommet frem til LT senest den fjerde dagen etter avsendelse, dersom meddelelsen er sendt til den adresse som LT har oppgitt i avtalen eller senere har meddelt. En melding sendt via e-post skal anses å ha nådd LT umiddelbart.

22. Ansvarsbegrensning

UL er ikke ansvarlig overfor LT for skader som følge av rettslige pålegg, myndighetshandlinger, krigshandlinger, streik, lockout, boikott, blokade eller andre lignende forhold. Forbeholdet mot streik, lockout, boikott og blokade gjelder selv om UL selv utsettes for eller iverksetter slike tiltak. UL er heller ikke forpliktet til å erstatte annen skade som LT påføres, med mindre UL har opptrådt grovt uaktsomt eller forsettlig. ULs ansvar er uansett begrenset til direkte skade og omfatter aldri indirekte skade eller tapt fortjeneste.

23. Tillegg og endringer

Avtalen gjenspeiler fullt ut det som er avtalt mellom UL og LT. Tillegg eller endringer i avtalen må være skriftlige og behørig undertegnet av begge parter for å være gyldige.

24. Informasjon om eieren

LT er forpliktet til å sørge for at UL til enhver tid har oppdaterte og tilstrekkelige opplysninger (normalt i form av navn, personnummer eller tilsvarende og nasjonalitet) for å kunne identifisere slike fysiske personer som direkte eller indirekte eier mer enn 25 % av eller på annen måte har bestemmende innflytelse over LT (i tilfeller der LT er en juridisk person).

25. Offentliggjøring av informasjon

Opplysninger om avtalen, betalingsforsømmelser og betalingsmislighold kan bli utlevert av UL til kredittopplysningsforetak og andre i henhold til kredittopplysningsloven. Ytterligere informasjon om innsending av data kan fås fra UL. Hvis objektet er et registreringspliktig kjøretøy, gir LT UL, eller den UL samarbeider med, fullmakt til å rapportere opplysninger om kjøretøyet til Transportstyrelsen. En slik varsling innebærer at opplysninger legges inn i veitrafikkregisteret.

26. Årsrapporter

LT skal på forespørsel sende UL en revidert årsrapport og på annen måte gi UL de opplysninger og dokumenter om sin virksomhet som UL måtte kreve.

27. Tvister

Tvister som gjelder denne avtalen eller som på annen måte er knyttet til avtaleforholdet, skal avgjøres av en offentlig domstol med Stockholms tingsrätt som første instans. Svensk rett skal gjelde.